Dalek

A Dalek I made in Zbrush

Frank dzidowski fordesktop v001

Finished?

Frank dzidowski dalek v007a

Render

Frank dzidowski dalek tr v003

Playing with zbrush renders

Frank dzidowski wiredalek v003

Wireframe